Privacyverklaring van Rutten's Drukkerij

(Laatste update: 30 mei 2018)

Dit is de privacyverklaring van Rutten's Drukkerij (hierna “Rutten's Drukkerij” of “wij”) gevestigd in Udenhout aan Nijverheidsweg 3, 5071 NL Udenhout. Het Kamer van Koophandelnummer van Rutten's Drukkerij is 68733364. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Rutten's Drukkerij voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rutten's Drukkerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Positie in het bedrijf
– Zakelijk telefoonnummer of mobiel nummer
– Zakelijk E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ruttensdrukkerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rutten's Drukkerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Rutten's Drukkerij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rutten's Drukkerij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rutten's Drukkerij) tussen zit. Rutten's Drukkerij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Commercieel Informatie Systeem, voor het bijhouden van relatiegegevens, offertes, orders & facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rutten's Drukkerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Rutten's Drukkerij. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Rutten's Drukkerij maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rutten's Drukkerij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rutten's Drukkerij gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rutten's Drukkerij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden. Wij gebruiken zelf het volgende cookie:

Cookie: PHPSESSID
Functie: Tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als u een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.
Bewaartermijn: Wordt direct na de sessie verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rutten's Drukkerij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruttensdrukkerij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rutten's Drukkerij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rutten's Drukkerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ruttensdrukkerij.nl

Contactgegevens:
https://www.ruttensdrukkerij.nl
Nijverheidsweg 3
5071 NL Udenhout
+31 13 511 14 81